One-stop-shop model: Inovativni stimulus za zaposlenje mladih u ICT sektoru

.

Konferenciju „Moja karijera na putu do heroja“ organizovala je nevladina organizacija TOKA u okviru projekta „Moja karijera na putu do heroja – izgradnja kapaciteta mreža civilnog društva Zapadnog Balkana za implementaciju one-stop-shop modela za zapošljivost mladih za poslove budućnosti u okviru četvrte digitalne revolucije“.

Izvršna firektorka TOKA-e, Jehona Gjurgjeala, otvorila je onlajn konferenciju predstavljajući projekat, odnosno kako će projekat odgovoriti na nezaposlenost mladih na Zapadnom Balkanu za poslove budućnosti u okviru četvrte digitalne revolucije. Objasnila je da je projekat jedinstven pošto uključuje implementaciju inovativnog modela pod nazivom one-stop-shop.

One-stop-shop model uključuje obuke za spektar veština koje će NEET mladi (mladi koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, niti u sistemu obuke) savladati kako bi bili spremni da se odazovu na prilike za zaposlenje na lokalnom i internacionalnom tržištu.

„Model se zasniva na pružanju mekih, digitalnih i preduzetničkih veština, kao i karijernog savetovanja kroz obuke i mentrostvo, koje će TOKA organizovati u saradnji sa šest organizacija civilnog društva koje sarađuju s mladima“, dodala je Gjurgjealajeva.

Prenela je da će u aprilu ove godine TOKA otvoriti konkurs za organizacije civilnog društva. Tvrdi da će od projekta koristi imati ne samo mladi, nego i poslodavci, organizacije civilnog društva i druge relevantne institucije.

Dodala je da će usluge u okviru one-stop-shop modela koje će implementirati šest organizacija civilnog društva biti:

  1. Kurs digitalnih veština A i B nivoa
  2. Kurs preduzetništva
  3. Onlajn tutorijali za digitalne veštine A i B nivoa
  4. Karijerno savetovanje

Istraživanje na nacionalnom nivou koje je TOKA sprovela u saradnji sa Next Generation (NGN) institutom pokazalo je da su najznačajnije veštine koje kandidat za zaposlenje treba da poseduje: meke veštine, preduzetničke, osnovno poznavanje računara, tehnologije i programiranja. U skladu s tim, kroz projekat će NEET mladi savladati sve potrebne veštine za uspešnu prijavu za posao.

Prva sesija: Izazovi u zaposlenju mladih

TOKA je pozvala uspešne izvršne direktore u okviru informaciono-komunikacionog sistema (ICT) kako bi diskutovali o izazovima s kojima se ovaj sektor susreće prilikom zaposlenja mladih. Panel diskusiju moderirao je izvršni direktor LinkPLus-a, Ermal Sadiku. Ostali panelisti su izvršni direktor StarLabs-a i Digital School-a Darsej Rizaj i izvršni direktor Frakton Mr. Çelik Nimani.

ICT sektor na Kosovu teđi da stvori kompetentnu radnu snagu. Kako kaže Rizaj, najveći izazov u pronalasku adekvatnih kandidata za poslove u ovom sektoru je što kandidati nemaju portfolio i loš CV, koji su automatski odbijeni. „U današnjem svetu u kom se tehnologija brzo razvija, mladi imaju priliku da nauče osnovne računarske veštine preko besplatnih onlajn tutorijala i trebalo bi to da koriste“, naglasio je Nimani.

Kako bi se rupa u ICT sektoru popunila, Nimani predlaže saradnju u okviru programa prakse između Kosova i inostranstva. Ovakva saradnja bi stvorila visoko-kompetentne kandidate i otvorila im vrata za uspešno zaposlenje. Takođe ističe da bi kandidati prvo trebalo usko da se osposobe za određenu oblast, a tek onda postanu generalisti.

Kako bi čovek bio uspešan u poslu, nije potrebno da ima sve veštine pre nego što s poslom krene. Veštine se mogu i trebalo bi naučiti. S druge strane, interpersonalne veštine se ne mogu se naučiti. Rizaj i Nimani tvrde da su im prilikom zaposlenja interpersonalne veštine bitne koliko i tehničke kompetencije.

Druga sesija: Moguća rešenja za zaposlenje mladih

Kako bi se diskutovalo o potencijalnim rešenjima za zaposlenje mladih u ICT sektoru, TOKA je pozvala izvršnog direktora Kutia, Arianit Fazliu, kao i izvršnog direktora United Pixels-a, Armend Berisha, kao paneliste. Panel diskusiju moderirao je viši interventni menadžer Helvetas, Alim Halimi.

Jedan od najboljih načina da se unaprede znanje i veštine u okviru ICT sektora je kroz obuke. Nedostatak tehničkih i kreativnih veština podstakle su Berishu da otvori svoju kompaniju za obuke. Naglasio je da je veoma važno da oni koji traže posao posećuju obuke. Dodao je da kroz obuke koje pruža United Pixels mladi imaju priliku da se prijave na programe prakse koje će ih pripremiti za tržište rada.

Fazliu tvrdi da obuke ne mogu da zamene školovanje. Međutim, kroz obuke se lakše dolazi do uspešnog posla u okviru ICT sektora jer su kandidati visokorangirani na tržištu zahvaljujući savladanim veštinama. Dodao je da se kroz obuke i Kutiji, karijera u IT sektoru gradi kroz kurseve iz razvoja, dizajna i netehničkih veština, sa fokusom na IT-u i projektnom menadžmentu.

Istakao je da obuke otvaraju vrata za one koji traže posao. Dodao je da bi oni trebalo da spoje znanje stečeno u školi sa znanjem stečenim obukama.

Aktivnost je deo regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji na Kosovu sprovodi TOKA u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH) i  Youth for social change- YSC (Albanija) uz finansijsku podršku  Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore; Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).