YSC

Youth for Social Changes (Y.S.C) je nevladina organizacija za mlde koja se bavi radom s mladima smanjenih prilika (sa problemima u društvu, susrećući se sa diskriminacijom i društvenim isključivanjem, mahom iz ruralnih sredina). Mladima koji se susreću sa različitim preprekama i izazovima stvaramo prilike da razviju kompetencije, međusobno se inspirišu i da kroz zajednički rad doprinesu svojoj zajednici. Verujemo da su SVI mladi jednaki i da SVI mladi ljudi treba da budu svesni svoje vrednosti.

U najvećoj meri sprovodimo aktivnosti u sledećim oblastima: osnaživanje mladih, ljudska prava i društvena inkluzija. Za nas je svaka od ovih oblasti međusobno povezana i neophodna u kontekstu razvoja mladih. Smatramo da osnaživanje mladih počinje sa podizanjem njihovog samopouzdanja, razvijanja njihovih kapaciteta – uključujući kritičko razmišljanje i pružanje podrške da sami sprovode svoje inicijative, ideje koje će napraviti društvene promene. U kontekstu ljudskih prava, naš cilj eje da mladi ljudi budu svesni svojih prava, ali i svoje uloge u odnosu na prava drugih.

Pored rada sa mladima, važna nam je međusektorska saradnja, rad sa zajednicama, medijima i rad u oblasti javnih politika, baveći se problemima mladih i stvaranju inkluzivne zajednice. Implementiramo različite aktivnosti u skladu sa potrebama ciljnih grupa obuhvaćenih našim projektima. Zalažemo se, lobiramo, sprovodimo kampanje u polju ljudskih prava. Organizacujemo omladinske projekte na lokalnom i internacionalnom nivou – treninge, seminare i obuke. Mladima stvaramo prlike da osmisle svoje ideje i organizuju sopstvene aktivnosti. Sarađujemo sa omladinskim centrima, omladinskim organizacijama i školama.

Aktivnosti projekta

Još uvek nema aktivnog sadržaja.