Q&A

Q&A

Srbija

 • U aneksu 4A, piše da je kurs za preduzetništvo namenjen mladima koji su prethodno pohađali obrazovne programe A i B nivoa, kao i drugim mladima koji žele da razviju preduzetničke veštinu, realizuju poslovnu ideju i započnu sopstveni posao. Da li to znači da mi kao organizaciju upućujemo javni poziv za učesnike programa i organizujemo selekciju ili vi (CZOR sa partnerima) „upućuje“ mlade koji su prethodno pohađali obrazovne programe – module na kurs 4. „preduzetničke veštine“?

   Centar za omladinski rada i odabrana organizacija zajedno upućuju poziv mladima koji su prethodno pohađali obrazovne programe A i B nivoa i vrše selekciju. Ukoliko bude manji broj zainteresovanih (manji od 20), tadaće se otvoriti javni poziv za sve mlade i izvršiti selekcija onog broja mladih koji nedostaje da bi grupa brojala 20 polaznika.

 • Da li trener (predavač) koji će biti angažovan (modul 4.) može da bude i mentor (ukoliko ispunjava tražene kriterijume) i koliki je budžet za modul 4. (Preduzeničke veštine) pošto u opisu usluga i kurikulumu za preduzetništvo na prvoj strani aneksa 4A piše da je budžet (maksimalan iznos sredstava) koji se dodeljuje za sprovođenje kursa za digitalni marketing?

   Da. Trener može da bude i mentor ukoliko ispunjava uslove. Budžet je određen za ceo kurs i iznosi EUR 10.100 u dinarskoj protivvrenosti. Budžet nije definisan za svaki pojedinačni modul. Organizacija definiše realne troškove u datom okviru ukupnog budžeta, a prateći date instrukcije.  

   Što se tiče navoda na prvoj strani Aneksa 4A – Opis usluge i kurikulum za preduzetništvo u IT, u pitanju greška. Data rečenica treba da glasi: „Maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje za sprovođenje kursa za preduzetništvo u IT je 10.100 evra u dinarskoj protivvrednosti“.

 • Takođe, što se tiče finansijskih izveštaja koji su potrebni da se dostave uz konkursnu dok. da li je dovoljno da predamo bilans stanja i bilans uspeha za traženi period ili je potrebno još nešto?

   Što se tiče finansijskih izveštaja, prilikom podnošenja aplikacije potrebno je dostaviti bilans stanja i bilans uspeha za 2018., 2019. i 2020. godinu. (ukoliko dostupno za 2020).

 • Da li se u Aneksu 4A – Opis usluge i kurikulum za preduzetništvo u IT u okviru stavke Budžet misli na maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje za sprovodjenje kursa za Preduzetništvo u IT (a ne digitalni marketing kako je napisano)?

   Tako je. U Aneksu 4A – Opis usluge i kurikulum za preduzetništvo u IT, u pitanju greška. Data rečenica treba da glasi: „Maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje za sprovođenje kursa za preduzetništvo u IT je 10.100 evra u dinarskoj protivvrednosti“.

 • Na osnovu uputstava iz pomenutog Aneksa 4. broj lica koje moramo angažovati je 8 i to: 1 Trener, 1 Asistent trenera, 6 Mentora? Da li neko ko je angažovan kao trener može istovremeno biti angažovan i kao mentor?

   Da. Trener može da bude i mentor ukoliko ispunjava uslove.

 • Da li mentori moraju da ispunjavaju sve kriterijume kumulativno (ili može da jedan uslov bude neispunjen kao na primer posedovanje sopstvene preduzetničke radnje/preduzeća?

   Uslovi navedeni konkursom su:

   tri i više godina iskustva rada kao preduzetnik,
   – tri i više godina oslistva rada i razvoju poslovne ideje i poslovnog plana,
   – tri i više godina iskustva rada u izvodjenju treninga,
   – tri i više godina iskustva rada kao mentora.

   Komisija donosi odluku na osnovu celokupnog kvaliteta aplikacije, uključujući kvalitet predloženog obrazovnog programa i kompetencija predloženih ljudskih resursa za njegovo sprovođenje. U interesu ravnopravnog postupanja prema svim aplikantima i procene ukupnog kvaliteta, CZOR ohrabruje podnošenje aplikacije.

 • Vezano za uslov tri i više godina iskustva rada kao preduzetnik da li je odgovarajuća osoba (trener, mentor) onaj čija firma odnosno preduzeće nije više aktivno ili mora da bude trenutno aktivno?

   Trener ili mentor mora imati ukupno tri i više godina iskustva rada kao preduzetnik, ali njegovo preduzeće ne mora biti trenutno aktivno.

Crna Gora

 • Zanima me procedura i proces prijavljivanja, s obzirom da se strucno osposobljavam u X srednjoj školi. Da li se mogu prijaviti i zanima me jos da li se plaća?

   Poziv za dostavljanje prijedloga za sprovođenje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih je namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva. Odabrane organizacije će sprovoditi servise (usluge) Modela sa 50 NEET mladih u Podgorici (mladi koji trenutno nisu u procesu obrazovanja i nisu zaposleni) i učešće će biti besplatno.

   Više informacija možete pronaći na sledećem linku.

 • Pišem Vam povodom objavljenog javnog poziva koji ste raspisali u vezi sa obukama i znaima me da li podnosioci ponuda mogu bili licencirani organizatori obrazovanja odraslih koji imaju licencu Ministarstva prosvjete za sprovođenje obuka koje ste obuhvatili Vašim pozivom?

   Molim Vas pogledajte sekciju 4.1. u Pozivu za dostavljanje prijedloga. Organizacije moraju ispunjavati sve navedene kriterijume, uključujući i to da su neprofitne organizacije civinog društva registrovane u Crnoj Gori.

 • Da li se kurs digitalnih vještina može sprovoditi isključivo u Vašim prostorijma?

   Ne. Sve prostorije koje ispunjavaju kriterijume navedene u sekciji 2.1. Poziva za dostavljanje prijedloga se mogu koristiti.

   Molimo Vas da obratite pažnju da će se, ukoliko bude bilo potrebno, oba kursa (A i B nivo) sprovoditi u istim prostorijama.

 • Da li se sredstva predviđena Pozivom mogu koristiti za kupovinu potrebne opreme, poput laptopova za polaznike kursa?

   Molim Vas pogledajte sekciju 4.6. Poziva za dostavljanje prijedloga. Troškovi nabavke opreme i materijala koji su direktno povezani sa sprovođenjem aktivnosti su definisani kao prihvatljivi troškovi.

   Molim Vas da obratite pažnju da aplikant pored tehničkih mora obezbijediti i relevantne informacije o profesionalnim kapacitetima organizacije.

   Predlažemo da pažljivo pogledate Annex 1 koji sadrži informacije o metodama verifikacije troškova. Takođe, važno je napomenuti i da će Forum MNE u određenoj mjeri obezbijediti tehničku i logističku podršku za sprovođenje kurseva.

 • Da li se finansijska sredstva opredijeljena Pozivom mogu koristiti za kupovinu potrebne opreme za mentore/trenere?

   Molim Vas da pogledate odgovor na pitanje br. 4 i sekciju 4.6. Poziva za dostavljanje prijedloga.

 • Ukoliko uspostavimo partnerstvo pri čemu partner posjeduje adekvatne prostorije za sprovođenje kurseva, koja je procedura za dokazivanje?

   Molim Vas da u sekciji 4.3. u aplikacionoj formi opišete prostorije partnerske organizacije. Osnovne informacije o partneru možete unijeti u sekciji 3.

   Ukoliko prijava organizacije bude razmatrana za dodjelu sredstava, Forum MNE može tražiti dodatnu dokumentaciju koja se tiče prostorija: podaci o vlasništvu, opremi koja je na raspolaganju, fotografije itd.

   Molim Vas da imate u vidu da ja aplikant u potpunosti odgovoran za finansijsko upravljanje grantom i sub-granting nije dozvoljen. Aplikant može angažovati fizička i pravna lica kao eksperte i pružaoce usluga.

 • Jedan od uslova je da aplikant mora imati najmanje jednu godinu iskustva u sprovođenju one- stop-shop metodologije. Da li se kao relevantna iskustva mogu navesti aktivnosti koje su se sprovodile periodično, kursevi, treninzi po metodama neformalnog obrazovanja, ljetnji i zimski kampovi na teme od značaja za mlade, uključujući i razvoj digitalnih vještina?

   U interesu jednakog postupanja prema podnosiocima prijedloga projekta ne možemo dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću podnosioca prijedloga projekta, akcije ili određenih aktivnosti.

   Molim Vas da obratite pažnju na to da aplikant treba da opiše prethodno iskustvo u oblasti za koju se prijavljuje (razvoj digitalnih vještina, karijerno savjetovanje…) i/ili u drugim oblastima Modela, ukoliko je to potrebno. Takođe, potrebno je navesti i prethodno iskustvo u radu sa NEET grupom mladih i mladima uopšte.

 • Da li se kursevi za razvoj digitalnih vještina- A i B nivo sprovode u grupi od 25 učesnika? Ukoliko grupu treba podijeliti, koliko manjih grupa treba formirati ili je u obavezi aplikanta da to predloži u aplikacionoj formi?

   Kao što je navedeno u Pozivu za dostavljanje prijedloga, A i B nivo će obuhvatiti ukupno 50 NEET mladih. 25 mladih bez prethodnog znanja u polju digitalnih vještina će biti polaznici kursa A nivoa, dok će 25 mladih sa većim stepenom motivacije i spremnosti za sticanje specifičnih digitalnih vještina biti uključeni u kurs B nivoa.

   Oba kursa će se sprovoditi istovremeno.

   Nije predviđena dodatna podjela grupa osim u slučaju da to situacija izazvana pandemijom Covid 19 zahtijeva.

 • Da li partner može biti IT kompanija?

   Molim Vas pogledajte odgovor na pitanje broj 6.

   Molim Vas da imate u vidu da partner mora ispunjavati iste kriterijume kao i aplikant. Kriterijumi su navedeni u sekciji 4.3. Poziva za dostavljanje prijedloga.

 • Da li je prihvatljivo da predavač za kurs digitalnih vještina ima diplomu Grafičkog dizajna ukoliko ispunjava ostale kriterijume za tu poziciju (3 godine iskustva u radu sa programima koji su navedeni u programu, prethodno iskustvo u organizaciji edukativnih programa i radu sa mladima?

   U interesu jednakog postupanja prema podnosiocima prijedloga projekta ne možemo dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću podnosioca prijedloga projekta, akcije ili određenih aktivnosti.

   Molim Vas da provjerite kriterijume koji su navedeni u kurikulumu za kurs digitalnih vještina, gdje je, između ostalog, navedeno da je potrebna stečena kvalifikacija nivoa obrazovanja- VI ili VII stepen bilo kojeg smjera relevantnih fakulteta.

 • Ukoliko budemo angažovali gostujućeg eksperta koji će predavati jednu lekciju u okviru programa , da li je potrebno priložiti CV? Ako da, da li mora ispunjavati iste kriterijume koji su predviđeni za predavače/mentore?

   Potrebno je poslati CV svih lica koji će biti uključeni u implementaciju programa.

   Gostujući ekspert ne mora ispunjavati sve kriterijume koji su predviđeni za predavače/mentore. Molim Vas da pružite objašnjenje za angažovanje gostujućeg eksperta.

 • Koje kriterijume mora ispunjavati partner? Može li biti registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)?

   Partneri moraju ispunjavati iste kriterijume kao i aplikanti. Kriterijumi su navedeni u sekciji 4.1. Poziva za dostavljanje prijedloga.

   Molim Vas da obratite pažnju da aplikant može angažovati fizička i pravna lica kao eksperte i pružaoce usluga.

 • Da li se u okviru jednog projektnog predloga može prijaviti za grupu 4 I 5 istovremeno ili aplikacije moraju da budu odvojene?

   Aplikacije moraju biti odvojene. Način slanja aplikacije je opisan u sekciji 6 Poziva za dostavljanje prijedloga.

 • Naše pitanje je vezano za stavku 5 iz aplikacione forme. Da li u istoj tabeli unosimo i članove Projektnog Tima i eksperte/trenere?

   Da. Sve članove projektnog tima i predložene eksperte treba navesti u sekciji 5 u Aplikacionoj formi.

   U kolumni Uloga možete navesti više informacija.

 • Ko je zadužen za informisanje učesnika o programu? Da li u procesu selekcije učestvuju samo organizacije koje su zadužene za sprovođenje kurseva digitalnih vještina ili i za preduzetništvo?

   Forum MNE je zadužen za informisanje i obezbjeđivanje učesnika programa u Crnoj Gori. U procesu selekcije i podjele učesnika u A i B grupu pored Foruma MNE učestvuju i organizacije koje budu odabrane za sprovođenje kurseva digitalnih vještina.

 • Možete li mi pojasniti koji su kriterijumi da se NVO kvalifikuje kao – grass root. Da li postoji maksimalan godišnji budžet kao uslov?

   U okviru Poziva za podnošenje prijedloga za grass-root organizacije se smatraju organizacije koje djeluju na lokalnom nivou i koje su registrovane u Crnoj Gori.

 • Moje pitanje se odnosi na literaturu koja je navedena u kurikulumima. Da li se moramo strogo pridržavati navedenih izvora poput npr. Hogan testa u kurikulumu za karijerno savjetovanje?

   Ne. Literatura navedena u kurikulumima služi kao primjer/prijedlog, dok je obaveza aplikanta da u aplikacionoj formi navede materijal i literaturu koju planiraju koristiti za ispunjenje predviđenih ciljeva učenja.

Kosovo

 • Mi smo NGO iz Peći i pružamo podršku marginalizovanim grupama u ovom regionu, naročito ženama i zajednicama. U Pozivu za dodelu sredstava, piše da će TOKA obezbediti prostor za trening, da li nas, molim vas, možete informisati da li taj prostor može biti obezbeđen u Peći. Ukoliko ne, da li treba da planiramo naše aktivnosti u našem prostoru ili da iznajmimo drugi prostor u Peći.

   Mesto održavanja svih treninga će biti u Prištini kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost za sve učesnike. Od trenera svih partnerskih organizacije, bez obzira gde su njihova sedišta, se očekuje da sprovedu treninge u Prištini.  

 • Da li kao organizacija koja nema sve kapacitete za sve treninge u okviru Poziva za dodelu sredstava, možemo da se udružimo sa drugom organizacijom koja ima tu ekspertizu ali je osnovana u 2020. godini.

   Da, možete ali molimo vas da imate u vidu da bilo koji partner na projektu mora da ispunjava sve uslove koje mora da ispunjava i nosilac projekta – na primer, ne možete da sklopite partnerstvo sa preduzećem (pošto samo OCD mogu da se prijave) ili sa OCD koja je registrovana u 2020. godini (pošto OCD koje ispunjavanju uslove moraju da budu registrovane najkasnije 1. januara 2018. godine). Sve detalje, molimo vas, pročitajte u 4.1. Kriterijumi podobnosti u Pozivu za dodelu sredstava.

 • Ako partnerstvo nije dozvoljeno, da li možemo sarađivati sa ovom organizacijom u okviru nekih aktivnosti, da li je dozvoljeno?

   U tački 4.4. Poziva za dodelu sredstava navedeni su uslovi za saradnike. Takođe, možete angažovati spoljne stručnjake koji će sprovoditi deo vaših treninga, ali molim vas imajte na umu da za nabavku bilo koje vrste robe/usluge iznad 2.500 evra, morate da sprovedete proceduru nabavke prema pravilima EU.