Rezultati istraživanja za podizanje kapaciteta zapošljivosti NEET mladih

.

Četvrta industrijska revolucija, podrazumeva digitalizaciju poslovnih procesa, digitalnu transformaciju svih faza u okviru lanca vrednosti, kao i povezivanje fizičkih objekata, vozila, zgrada i svih ostalih uređaja koji u sebi sadrže softvere koji omogućavaju razmenu podataka i komunikaciju. Ali, razvoj Četvrte industrijske revolucije podrazumeva i kreiranje poslova koji ranije nisu postojali i zahtevaju znanja i veštine koja se često ne mogu steći u formalno obrazovnim programima, a za kojima u poslednjim godinama i Srbija beleži rast tražnje.

Postavlja se pitanje na koji način odgovoriti na potrebe Četvrte industrijske revolucije, imajući u vidu da rezultati raznih domaćih i međunarodnih istraživanja ukazuju na nedostatak odgovarajućih veština, nizak nivo motivacije i slabo interesovanje mladih za društvena zbivanja, naročito među NEET populacijom (stopa NEET mladih u Srbiji iznosi 19%). Radi se o mladima koji nisu zaposleni, niti su u procesu sticanja obrazovanja ili obuke, ali takođe i o mladima koji ne zadovoljavaju „stroge“ kriterijume NEET klasifikacije, ali koji dolaze iz socijalno-ugroženih kategorija, koji su u potrazi za poslom koji bi im obezbedio egzistenciju ili, ako trenutno rade – to je često u sivoj ekonomiji. Jednostavno rečeno, radi se o mladima van sistema (polovina NEET populacije u Srbiji su neaktivni mladi).

Složenost problema upućuje na potrebu za međusektorskom saradnjom i udruživanjem resursa – saradnjom između onih koji već sada rade sa NEET populacijom i onih koji mogu da im pruže podršku u sticanju znanja i veština da se zaposle, kao i samih poslodavaca. Kreiranjem inovativnih i integrisanih usluga za povećanje zapošljivosti mladih, dosezanjem i izgradnjom kapaciteta NEET populacije u skladu sa  trendovima na tržištu i Četvrte industrijske revolucije, NEET mladi će postati deo sistema.

U nastojanju da doprinese rešavanju ovog problema, u okviru projekta „Moja karijera na putu do heroja“ (My Career from Zero to Hero), Centar za omladinski rad je sproveo istraživanje o mogućnostima za kreiranje i sprovođenje inovativnih modela integrisanih usluga (one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti NEET mladih u skladu sa poslovima Četvrte industrijske revolucije.

U istraživanju je učestvovalo 125 mladih, 35 organizacija civilnog društva, 34 IT kompanija i  malih i srednjih preduzeća, kao i predstavnici institucija koji se bave zapošljavanjem mladih, sa ciljem ispitivanja njihovih potreba kao ključnih učesnika u modelima integrisanih usluga za povećanje zapošljivosti mladih.

Rezultati istraživanja su ukazali na sledeće zaključke i preporuke:

  • Organizacije civilnog društva u postojećem strateškom okviru nisu u dovoljnoj meri prepoznate kao akteri koji mogu da obavljaju poslove zapošljavanja. U narednom periodu, organizacije civilnog društva je pre svega neophodno uključiti u regulatorni okvir sa ciljem korišćenja njihovih kapaciteta za pružanje podrške procesu zapošljavanju. Konkretnije, aktivnija uloga OCD u dosezanju NEET mladima koja bi podrazumevala saradnju sa mrežom filijala i ispostava NSZ, JLS, i Kancelarijama za mlade u procesima identifikovanja NEET mladih, prikupljanju podataka o NEET mladima, njihovim veštinama, problemima i potrebama. Kreiranje stimulativnih mera na lokalnom nivou usmerenih ka civilnom sektoru sa ciljem njihovog motivisanja za rešavanje problema NEET, razvijanje kapaciteta OCD za rad sa NEET mladima i umrežavanje OCD, kao i njihovo aktivnije uključivanje u aktivnosti socijalnog preduzetništva.
  • S obzirom da tekuća Nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine nije prepoznala NEET mlade kao ranjivu kategoriju na tržištu rada, u budućoj strategiji koja se planira za period od 2021. do 2026. godine neophodno je uvođenje NEET kao posebne teže zapošljive kategorije u okviru strateških dokumenata, što podrazumeva i njihovo uključivanje u operativne indikatore praćenja istih, kao i kreiranje posebnih mera samo za NEET.
  • Pronalaženje inovativnih načina pristupa NEET populaciji mladih u saradnji sa lokalnim udruženjima mladih i za mlade, JLS i civilnim sektorom, a posebno onima koji se nalaze u statusu neaktivnih lica, kombinujući kontaktiranje putem društvenih mreža koje oni koriste (npr. Instagram, Youtube, itd.) i direktan pristup na terenu u sredinama u kojima se kreću i provode slobodno vreme.
  • Kombinovanje više mera podrške zapošljivosti i zapošljavanju NEET koji podrazumevaju set usluga – podrška NEET u jačanju motivacije i samopouzdanja, podizanju njihove informisanosti, jačanja mekih veština i razvijanja specifičnih tehničkih znanja sa jedne strane (prvi nivo podrške) i veština (kompjuterska znanja, razvoj digitalnih veština, itd.) u skladu sa Četvrtom industrijskom revolucijom (drugi nivo podrške).
  • Kreiranje neformalnih obrazovnih programa i obuka za NEET mlade i razvijanje kurikuluma u saradnji sa poslovnim sektorom i na bazi ispitivanja potreba tržišta rada, uključujući specifičnost potreba na lokalnom nivou. Potrebno je takođe pronalaženje modaliteta intenzivnijeg uključivanja preduzeća u procesima implementacije programa neformalnog obrazovanja, kroz držanje obuka, seminara, predavanja i davanje mogućnosti za praksu/zapošljavanje.
  • Definisanje sadržaja programa neformalnog obrazovanja i njegovog trajanja u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima mladih, vremena koje im stoji na raspolaganju i potrebama tržišta rada. Preporučeno vreme trajanja obuka ne bi trebalo da bude kraće od mesec dana, ali ni duže od 6 meseci.

Celo istraživanje je dostupno na sledećem linku.

Na osnovu ovih preporuka Centar za omladinski rad je, zajedno sa partnerima iz biznis i javnog sektora, kreirao model integrisanih usluga za povećanje zapošljivosti NEET mladih čija implementacija počinje u oktobru 2021. godine. 50 mladih pohađaće šestomesečni obrazovni program koji treba da im omogući da razviju potrebne veštine, steknu samopouzdanje, odvaže se na izlazak na tržište rada i nađu zaposlenje. Da li su integrisane usluge odgovor na trendove Četvrte industrijske revolucije znaćemo posle pilotiranja 02hero modela.