Centar za Edukaciju Mladih

Partneri Centar za Edukaciju Mladih

Centar za edukaciju mladih, CEM, osnovan 1998. godine sa sjedištem u Travniku, najaktivnija je nevladina organizacija na području Srednjobosanskog kantona koja je posvećena radu sa mladim ljudima.

Centar za edukaciju mladih je organizacija civilnog društva, koja djeluje na području Bosne i Hercegovine i regiona, osnažuje pojedince, organizacije civilnog društva, javne ustanove i donosioce odluka, te aktivno zagovara kreiranje i implementaciju politika koje štite prava mladih, žena i djece.

Vizija Centra za edukaciju mladih je demokratsko i pravedno bosanskohercegovačko društvo, zasnovano na zdravim životnim stilovima, u kojem svi građani imaju društvene sposobnosti, ostvaruju svoja prava i aktivno doprinose njegovom razvoju i uređenju.

Vizija Centra za edukaciju mladih se zasniva na pravdi, toleranciji, demokratiji i jednakosti/ravnopravnosti.

Instagram – https://www.instagram.com/cem_travnik/
Facebook – https://www.facebook.com/cemtravnik/
Web site – https://cem.ba/