Treba umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade

.

Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava, kao odgovor na potrebu za nacionalnim dijalogom za unapređenje kvaliteta podrške i zapošljivosti NEET mladih organizovali su „NEETworking“ platformu 15. decembra 2020. godine. Platforma je okupila preko 120 predstavnika Vlade Republike Srbije, EU delegacije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija.

Konferencija je otvorila nacionalni dijalog o poziciji NEET mladih – mladih koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, niti u sistemu obuke, koja će unaprediti podršku mladima preko međusektorske saradnje.

Ukupno je 160 učesnika/ica konferencije sa predstavnicima/ama resornih ministarstava, Nacionalne agencije za zapošljavanje, kancelarija za mlade, onlajn platformi za zapošljavanje i biznis sektora podeljeni su na tri radne grupe u okviru kojih su diskutovali o međusektorskoj saradnji, dosezanju mladih, inovativnim modelima za zapošljavanje i uticaju pandemije korona virusa na mlade i zapošljivost mladih.

Ključne preporuke i zaključci konferencije su sledeći:

  1. Visoka stopa NEET mladih u Srbiji (19% ), ukazuje da NEET mladi trebalo bi da budu prepoznati kao posebna kategorija teže zapošljivih u okviru svih strateško nacionalnih dokumenata, pre svega u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja;
  2. NEET mladi su heterogena kategorija, što znatno otežava dosezanje i rad sa ovom grupom mladih, naročito onih koji su neaktivni, što je 50% od ukupnog broja NEET mladih u Srbiji. Ovo ukazuje da je neophodno umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade (one-stop-shop modeli);
  3. Iako i javne institucije i organizacije civilnog društva nemaju dovoljno razvijene kapacitete, organizacije civilnog društva su prepoznate kao važni akteri na tržištu rada koji imaju više uspeha u dosezanju i karijernom vođenju i savetovanju NEET mladih. Ovo ukazuje da je neophodno izvršiti harmonizaciju zakonske regulative (Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti, Zakon o agencijskom zapošljavanju i Zakon o mladima) u cilju prepoznavanja organizacija civilnog društva kao nosioca poslova zapošljavanja.
  4. Kapacitete (ljudski resursi, finansijski i materijalni) svih aktera na tržištu rada treba dodatno izgraditi kako bi bili u mogućnosti da odgovore na potrebe NEET mladih, kao i da sprovode različite nacionalne i EU instrumente finansijske pomoći i programe za zapošljavanje mladih, poput Garancije za mlade. Kada govorimo o organizacijama civilnog društva posebno se ističe potreba za izgradnjom kapaciteta u dosezanju NEET mladih, jer trenutna istraživanja ukazuju da svega 11% udruženja ima iskustva u ovoj oblasti.
  5. Pandemija korona virusa je dodatno ugrozila položaj NEET mladih na tržištu rada iz razloga što je najviše uticala na sektore, poput turizma, ugostiteljstva, zanati, sezonski poslovi, itd., u kojima najveći broj NEET mladih radi (92% poslodavaca tvrdi da ima se smanjio obim poslovanja ). Šta više, pandemija korona virusa je još više istakla potrebu osposobljavanja NEET mladih za poslove budućnosti u oblasti 4.0. industrijske revolucije i zelene ekonomije.

Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava, kao inicijatori „NEETworking“ platforme, učestvovaće u javnoj diskusiji o Nacionalnoj strategiji za zapošljavanje u periodu 2021 – 2026. kako bi se zalagali da se preporuke sa ove konferencije uključe u novu strategiju za zapošljavanje.

„NEETworking“ platforma je odličan primer uspeha uticaja na dijalog međusektorske politike, koji se zasniva na istraživanju i statistici koji su preduslovi za politike zasnovane na dokazima. Društveni dijalog je osnova za osnivanje pogodnog okruženja za zaposlenje mladih. Međusektorska saradnja igra važnu ulogu po pitanju zapošljivosti i mladih ljudi, naročito onih sa najvećim društvenim rizikom – mladi koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, niti u sistemu obuke.

Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za finansije Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i EU info centra i Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

„NEETworking“ platforma je deo regionalnog projekta pod nazivom “My Career from Zero to Hero- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje modela integrisanih usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji sprovodi Centar za omladinski rad (Srbija) u saradnji sa Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH), TOKA (Kosovo[1]), Youth for social change- YSC (Albanija).Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU); Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore.

[1] Kosovo se navodi u kontekstu Rezolucije o sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999).